ฝ่ายบริหาร

         
       
    นายสมมาต โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

   
   
ดร.วิไล ปรึกษากร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

  นายธีรกฤต สร้างการนอก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

  นายมารุต เสลาคุณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป


ชุดเครื่องแบบ กลับหน้าหลัก