กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         
       
    นางสาวรุ่งนภา ทองแดง
ครู ชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ)

   
   
นางสาวสุวรรดี ช่างเขียน
ครู ชำนาญการพิเศษ

  นายธนชาต อาจหาญ
ครู ชำนาญการ

  นายศรายุทธ จันทรา
ครู

   
นายกุลพิพัฒน์ แย้มเยื้อน
ครู ชำนาญการ

  นางสาวชลนิสา จันทร์เพชร
ครูผู้ช่วย

  นางสาวนิตยา เมฆฉาย
ครูผู้ช่วย
ชุดเครื่องแบบ กลับหน้าหลัก