กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

         
       
    นางสาวกนกออน สว่างศรี
ครู ชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ)

   
   
นายนิพนธ์ ปุสสวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางสาวนิภาวรรณ บุญเคลือบ
ครูผู้ช่วย

  นางสาวสุวรรณี อินทเสน
ครู

       
    นายวิวรณ์ ยังกิจการ
ครูอัตราจ้าง
   

ชุดเครื่องแบบ กลับหน้าหลัก