ปรัชญาของโรงเรียน :: ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ (ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์) คำขวัญประจำโรงเรียน :: เข้มแข็ง อ่อนน้อม อดทน
กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2567
ฝ่ายบริหาร

นายสมมาต โพธิ์ทอง
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)


 
ดร.วิไล ปรึกษากร
(รองผู้อำนวยการ)
  นายกิตติพิชญ์ เอียดซัง
(รองผู้อำนวยการ)
รวมข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน บนหน้า Website สพม.ราชบุรี 

             [คลิกดู...ระเบียบเครื่องแบบการแต่งกายของนักเรียน]

Download...โปรแกรมต่าง ๆ
      โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA มีให้เลือกใช้งาน 2 version
          คลิกที่นี่... [EVANA401] [EVANA403]
      ติดตั้งส่วนเสริมโปรแกรม Bookmark [คลิกเพื่อ Download]ข่าวการศึกษา

 
 
 

       
         
       
         
       
         
       
         
       
         
       
         
       
         


 


ที่อยู่ :: 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  70210
โทรศัพท์ :: 032-248109
Website :: www.ppschool.ac.th
E-mail :: hr.prasatrat@gmail.com

 

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ => สังคมศึกษาฯ | การงานอาชีพ-แนะแนว-ห้องสมุด | คณิตศาสตร์ | ศิลปะ | ภาษาต่างประเทศ | ภาษาไทย
               
                     
   
 
 
 
   
                     
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
                     
         
 
    
 
   
   
 
 
     
 
       
       

 

  

 

กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2567
           เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

รพ.สต.ประสาทสิทธ์ อบรมให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธ์ในวัยเรียนและวัยรุ่น
           เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสาทสิทธิ์ (รพ.สต.ประสาทสิทธิ์) ได้มาอบรมให้ความรู้ เรื่องอนามัยการเจริญพันธ์ในวัยเรียนและวัยรุ่น ให้กับนักเรียนชั้น ม.4/1 และ คณะกรรมการนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และนำไปประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัย และคงไว้ซึ่งแนวปฏิบัติอันดีงามตามวัฒนธรรมไทยต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567
           เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 โดยมีการมอบรางวัลต่าง ๆ ด้านบนเวที เช่น การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดแต่งคำขวัญ การประกวดออกแบบโปสเตอร์ ต่อต้านยาเสพติด นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ และการเดินรณรงค์ เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ช่วยกันดูแล เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนห่างไกลยาเสพติดทุกประเภท


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ทหารช่างฯ จ.ราชบุรี มาอบรมให้ความรู้กับนักเรียน ตามโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ แข็งแรง รู้ทันภัยสังคม"
           เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2567 พ.อ.ธวัชชัย จันทร์วิลัย ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ พร้อมด้วย ร.ต.อนุรักษ์ ล้วนแก้ว นายทหารควบคุมกิจกรรม ได้เดินทางมาให้ความรู้กับนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ในโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ แข็งแรง รู้ทันภัยสังคม" โดยทีมงานวิทยากรจากกำลังพลจิตอาสา ของกองพัน ทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

คณะกรรมการ กตปน. สพม.ราชบุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
           เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2567 คณะกรรมการ กตปน. จาก สพม.ราชบุรี นำทีมโดย ดร.สิทธิพล พหลทัพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ท่านรองบุญศรี บรรพแสง พร้อมด้วยทีมงานคณะกรรมการ จาก สพม.ราชบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อประเมินการเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 การนิเทศหนุนเสริม บูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “เรียนดี มีความสุข” ของ สพม.ราชบุรี โดยมีนายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
           เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มาเป็นประธานในพิธีกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อผู้มีพระคุณ ต่อครูอาจารย์ ผู้ให้ความรู้และให้การอบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี อีกทั้งได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ให้คงอยู่ต่อไป นอกจากนั้นยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระครูอนุกูลวรากร เจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ มาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สอบผ่านธรรมะศึกษาในระดับ ตรี โท และเอก พร้อมกับให้โอวาทนักเรียนทุกคน


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567
            เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงแนวนโยบายในการดำเนินงานต่าง  ๆ ของโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน หรือด้านพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ  เพื่อให้นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีความสุข ในการนี้ต้องขอขอบพระคุณ ทางสถานีตำรวจภูธรหลักห้า ที่ให้ความอนุเคราะห์ ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาให้ความรู้ในเรื่องโทษภัยและการเฝ้าระวังให้บุตรหลานห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดทุกประเภท นอกจากนั้นยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย การสวมหมวกนิรภัย ข้อควรปฏิบัติในขณะขับขี่และวินัยจราจร


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

สพม.ราชบุรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการสุขาดีมีความสุข และเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567
            เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ นายบุญศรี บรรพแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีและคณะ ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการสุขาดีมีความสุข และเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี (3 มิ.ย. 2567)
            เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วย คณะครู ฝ่ายบริหารและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิ.ย. 2567


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
            เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกับ เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสร้างความตระนัก และซ้อมแผนการรับมือ ตลอดจนการปฏิบัติตนเมื่อประสบเหตุการณ์ต่าง ๆ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

มรภ.หมู่บ้านจอมบึงอบรมศิลปะการแสดง
            เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ.2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดโครงการพัฒนาศิลปะการแสดงบนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมสร้างสรรค์ชุดการแสดงชาติพันธุ์ ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี ชาติพันธุ์ไทยจีนให้กับนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ที่มีพื้นฐานการแสดงจำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

โครงการอบรมให้ความรู้นักเรียน เรื่องการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร
            เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มอบหมายให้นายกิตติพิชญ์ เอียดซัง รองผู้อำนวยการโรงเรียน มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้นักเรียน ในเรื่องการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ  สถานีตำรวจภูธรหลักห้า ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มาอบรมให้ความรู้ดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2567
            เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายกิตติพิชญ์ เอียดซัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีเหตุการสำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 3 อย่าง คือ เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ตรงกับวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) เดือนหก โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จึงร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยนำนักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมด้วยคณะครู รับฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ และวิหารหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ ณ วัดปราสาทสิทธิ์ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567
            เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเตรียมความพร้อม รับทราบแนวทางการปฏิบัติตนในโรงเรียน ทั้งด้านการเรียนและการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมการมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567
            เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาดูแลและอำนวยความสะดวก ในกิจกรรมการมอบตัวนักเรียนใหม่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566
             เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ได้ให้เกียรติมาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วยความอบอุ่น


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว จาก กศจ.ราชบุรี
             เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู เข้ารับการประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567
             เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและคณะครู ในการจัดการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...(ม.1) (ม.4)]

คณะกรรมการ กตปน. สพม.ราชบุรี ติดตามการทำงานของโรงเรียน ผ่านระบบ Online
              เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู เข้ารับการตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียน จากคณะกรรมการ กตปน. สพม.ราชบุรี ผ่านระบบ Online


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567
             เมื่อวันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มากำกับติดตาม ให้กำลังใจ และคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู ในการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การสอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3)
             เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ จาก สพม.ราชบุรี ในการตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รอบที่ 3 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การสอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)
            เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ จาก สพม.ราชบุรี ในการตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รอบที่ 2 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การสอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)
            เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ จาก สพม.ราชบุรี ในการตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รอบที่ 1 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 และรางวัล "เด็กดีศรีประสาทรัฐ" เดือนมกราคม 2567
            เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเกียรติบัตร รางวัล "เด็กดีศรีประสาทรัฐ" ประจำเดือนมกราคม 2567 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนและคณะครู


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

อบรมดับเพลิงขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาปลอดภัย ปีการศึกษา 2566
            เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ได้มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา

[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

อบรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2566
            เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ได้มาจัดอบรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

สถานีตำรวจภูธรหลักห้า ซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ
            เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน กรณีโจรผู้ร้ายบุกเข้าโรงเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีทีมงานวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรหลักห้า ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มาให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรม "ประสาทรัฐฯ รวมใจภักดิ์ เรารัก กรมสมเด็จพระเทพฯ"
            เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ฝ่ายบริหาร คณะครู พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ร่วมกิจกรรม "ประสาทรัฐฯ รวมใจภักดิ์ เรารัก กรมสมเด็จพระเทพฯ"

ร่วมงานประจำปีเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน วัดปราสาทสิทธิ์ ปี 2567
             เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม "แห่พระทางน้ำ" และงานประจำปีเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ณ วัดปราสาทสิทธิ์ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ช่วยงานประจำปีวัดปราสาทสิทธิ์ 2567
             เมื่อวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เข้าร่วมงานประจำปีของวัดปราสาทสิทธิ์ โดยเป็นเจ้าหน้าที่รับเงินร่วมบริจาคทำบุญ จำหน่าย ดอกไม้ ธูปเทียน ทอง เพื่อสักการะองค์หลวงพ่อไตรรัตนโรจน์ฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประจำชุมชนชาวตำบลประสาทสิทธิ์และตำบลใกล้เคียง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ติว O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566
             เมื่อวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการติว เพื่อทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมตัวสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2566 นี้


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.ราชบุรี ปีการศึกษา 2566
             เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ และส่งคณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.ราชบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2566
             เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา นักเรียนที่ยังคงสอบแก้ตัวในรายวิชาต่าง ๆ ไม่ผ่าน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมค่าย "วิถีธรรมนำชีวิต" ปีการศึกษา 2566
            เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ค่ายวิถีธรรมนำชีวิต" ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่ 12 และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดปราสาทสิทธิ์ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ในด้านสถานที่การจัดกิจกรรม พร้อมทีมงานวิทยากร จากพระคุณเจ้าฯ ทุกรูป เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ติว ม.3 เตรียมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566
             เมื่อวันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดติวทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมตัวสอบ O-NET ในปีการศึกษานี้


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.หลักห้า มาให้ความรู้นักเรียนเรื่องการใช้รถใช้ถนน และกฏหมายจราจร
             เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2567 เจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรหลักห้า อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถ ใช้ถนน การสวมหมวกกันน็อค และกฏหมายจราจรต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนและผู้อื่น


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2567
             เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ ที่จะมาทำหน้าที่ในปีการศึกษา 2567 นี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และความรู้ในการเลือกตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดราชบุรี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงอุปกรณ์การลงคะแนน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งนักเรียนต้องนำไปใช้ในอนาคตต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประเมินสถานศึกษาสีขาว online
             เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู เข้ารับการประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวในรูปแบบออนไลน์ จากคณะกรรมการฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษาราชบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมมอบเกียรติบัตร "เด็กดีศรีประสาทรัฐ" ประจำเดือนมกราคม 2567
             เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในกิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียน เพื่อมอบเกียรติบัตร "เด็กดีศรีประสาทรัฐ" ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีจิตอาสา มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียนเป็นอย่างดี  


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ. 2567
             เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำทีม ฝ่ายบริหารและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
            เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มอบหมายให้ ดร.วิไล ปรึกษากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน มาเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อพบปะ ท่านผู้ปกครอง เพื่อแจงผลการดำเนินงาน และนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน พร้อมรับฟังความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ จากผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียน และโรงเรียนต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ยินดีต้อนรับ ท่านรองฯ กิตติพิชญ์ เอียดซัง
            เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และ นายกิตติพิชญ์ เอียดซัง ในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม.ราชบุรี ด้วยความยินดียิ่ง


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2566 และต้อนรับปีใหม่ 2567
            เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มอบหมายให้ ดร.วิไล ปรึกษากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2566 และต้อนรับปีใหม่ 2567 ให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ร่วมกันสนุกสนาน เช่น รับประทานอาหาร และชมการแสดงต่าง ๆ ด้านบนเวที.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การประเมินเพื่อรับรองสถานศึกษาปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2566
            เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในโอกาสเดินทางมาประเมินเพื่อรับรองสถานศึกษาปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2566 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การทำ MOU การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และการประชุมผู้บริหาร สพม.ราชบุรี
            เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้การต้อนรับ นายสิทธิพล พหลทัพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี กับโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 26 โรงเรียน และเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.ราชบุรี ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]


เปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม...)
   
 

ที่อยู่ : 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  70210
หมายเลขโทรศัพท์ : 032-248109    เว็บไซต์ : www.ppschool.ac.th     E-mail : hr.prasatrat@gmail.com
Webmaster : งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (โดย :: ครูสุธารัตน์ จำปาทิพย์)
-------------------------