ปรัชญาของโรงเรียน : ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ (ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์...
ฝ่ายบริหาร


นายสมมาต โพธิ์ทอง
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)

ดร.วิไล ปรึกษากร
(รองผู้อำนวยการ)
นายธีรกฤต สร้างการนอก
(รองผู้อำนวยการ)
นายมารุต เสลาคุณ
(รองผู้อำนวยการ)
 


 [คลิกดู...ระเบียบเครื่องแบบการแต่งกายของนักเรียน]
[คลิกดู...ค่าเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565]

Download...โปรแกรมต่าง ๆ
      โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA มีให้เลือกใช้งาน 2 version
          คลิกที่นี่... [EVANA401] [EVANA403]
      ติดตั้งส่วนเสริมโปรแกรม Bookmark [คลิกเพื่อ Download] 


ที่อยู่ :: 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  70210
โทรศัพท์ :: 032-248109
Website :: www.ppschool.ac.th
E-mail :: ppschool2519@gmail.com

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ => สังคมศึกษาฯ | การงานอาชีพ-แนะแนว-ห้องสมุด | คณิตศาสตร์ | ศิลปะ | ภาษาต่างประเทศ | ภาษาไทย
      


 

ข่าวการศึกษา
 

 

กิจกรรมถวายพระพร และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565
            เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ โดยมีนายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่ม นำกล่าวคำถวายพระพร และมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน มากมายหลายทุน เช่น ทุน "ก่อมงคลกูล" ซึ่งต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี "คุณบุญธง ก่อมงคลกูล" เป็นตัวแทนมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นประจำทุกปี.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2565
            เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่า ความสำคัญของภาษาไทย และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยไว้ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การประกวดคัดลายมือ การประกวดวาดภาพระบายสีตัวละครในวรรณคดีไทย การประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว การประกวดการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย โดยใช้ชุด รีไซด์เคิล นอกจากนั้น พี่ ๆ ม.6 ยังได้จัดการแสดงบนเวทีเพื่อให้น้อง ๆ และคณะครู ได้ชมกันอย่างสนุกสนาน งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 กรกฎาคม 2565
            เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นประธาน นำคณะครู นักเรียน และ บุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
            เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ขึ้น ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะ ด้านคณิตศาสตร์ และสนุกสนานไปกับทีมงานวิทยากร เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและชีวิตประจำวันต่อไป โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาตร์ดังกล่าว.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
            เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน ได้เตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค นักวิชาการอิสระและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ปี 2565
            เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อนำเทียนดังกล่าวไปถวายให้คณะพระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้งานในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตามวัดต่าง ๆ รอบโรงเรียน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ต่อไป เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก นางสมศรี เฮงประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
            เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูอาจารย์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ แนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก นายอธิสรรค์ วีรแสงรัศมีกุล นายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูอาจารย์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ปีการศึกษา 2565
           เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นการจัดกิจกรรมโดยให้ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกลูกเสือ-เนตรนารี ได้ทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ร่วมงานบุญ วัดปราสาทสิทธิ์
           เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำทีมฝ่ายบริหาร และบุคลากรของโรงเรียน ร่วมพิธีเททองหล่อ "หลวงพ่อบ้านแหลม" และงานบุญ ณ วัดปราสาทสิทธิ์ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งวัดปราสาทสิทธิ์ให้การสนับสนุนด้านการจัดการศึกษากับโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน จนถึงปัจจุบันนี้.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2565
           เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้น (26 มิถุนายน ของทุกปี) โดยมีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้เห็นถึงภัยของยาเสพติด โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.หลักห้า มาให้ความรู้นักเรียน
           เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา14.30 น. พ.ต.ท.สนธยา ตรีเพ็ชร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หลักห้า พร้อมด้วย ด.ต.สมชาย นวมดี  ได้มาให้ความรู้ กับเด็กนักเรียน เกี่ยวกับเรื่อง การฉ้อโกงผ่านระบบสื่อออนไลน์ , การชุมนุมสาธารณะ , การป้องกันอาชญากรรมล่วงละเมิดทางเพศ ผ่านสื่อออนไลน์  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยมี นายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
           เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังแนวคิดกระบวนการประชาธิปไตย และหาตัวแทนนักเรียน มาปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการนักเรียน เพื่อร่วมมือกับคณะครูในการพัฒนาโรงเรียน ต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
           เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียน ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และอบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนมาตั้งแต่ระดับอนุบาล มาจนถึงปัจจุบัน เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อครูอาจารย์  โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565
           เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

           1.นางกชพร มั่งประเสริฐ (รอง ผอ.สพม.ราชบุรี) 
           2.นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล (ผอ. รร.บางแพปฐมพิทยา)
           3.นายวรรณชัย รังษี (ผอ.รร.รัตนราษฎร์บำรุง)
           4.นายประยูร สุธาบูรณ์ (ผู้ทรงคุรวุฒิ)
           5.นางสาวจีรวรรณ สุขสมบูรณ์ (ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
           6.นางสาววนานุช แวงอุ้ย (ศน.ชำนาญการ)
           7.นางสาวพริมา นงค์นวล (นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพม.ราชบุรี) 


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565
           เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านได้รับทราบแนวนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองทุกท่านได้พบปะ พูดคุย ร่วมเสนอแนวคิดต่าง ๆ กับฝ่ายบริหารและคุณครูที่ปรึกษา เช่น เรื่องติดตามผลการเรียน และความประพฤติของนักเรียน ให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน เป็นต้น โดยมี นางสมศรี เฮงประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วย ผอ.กมล เฮงประเสริฐ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ปกครองทุกท่าน


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

รับการนิเทศ ติดตาม จาก สพม.ราชบุรี
           เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 การจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน จาก สพม.ราชบุรี โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ คณะครู และทีมงานฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
           เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เพื่อให้นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได้ร่วมพิธีถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565
           เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น ซึ่งตรงกับ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อให้เยาวชน เห็นโทษ ภัย ของบุหรี่ เพื่อเป็นการรณรงค์การงดสูบบุหรี่ให้นักเรียนได้ทราบและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ และยาเสพติดทุกประเภท โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
           เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มอบหมายให้ นายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานเปิดพิธี ในกิจกรรมดังกล่าว.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุม อบรม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
           เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพภาพบุคคลากรด้วยการบูรณาการ" เพื่อให้ความรู้คุณครูในการพัฒนางาน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์ จาก ท่าน ผอ.ปรีชา สุคนธมาน (ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ) มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

คณะครูร่วมเดินทางไปส่ง ครูศิรินทร์ พานเพชร ย้ายกลับภูมิลำเนา
           เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และฝ่ายบริหาร ร่วมเดินทางไปส่ง คุณครูศิรินทร์ พานเพชร เพื่อย้ายกลับภูมิลำเนา ณ โรงเรียนคงคาราม จ.เพชรบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ทั้ง 3 ท่าน
           เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคุณครูคนใหม่ 3 ท่านที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


  
ยินดีต้อนรับ คุณครูรุ่งนภา ทองเเดง
           เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมต้อนรับ คุณครูรุ่งนภา ทองเเดง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำเเหน่ง ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ร่วมเดินทางไปส่ง คุณครูเพ็ญนภา แก้วตา ย้ายกลับภูมิลำเนา
           เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมเดินทางไปส่งคุณครูเพ็ญนภา เเก้วตา เพื่อย้ายกลับภูมิลำเนา ณ โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมการรับมอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
           เมื่อวันที่ 2 - 3 เมษายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ภายใต้การกำกับดูแล ของนายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และทีมงานฝ่ายบริหาร


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

จัดเตรียมสมุดสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
           เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ท่านรองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำทีมงานคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ร่วมกันจัดสมุดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 สำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2565


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ผู้บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
           เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2565 นักเรียนในกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ พร้อมด้วยทีมงานผู้กำกับ และคณะครู ร.ร. ประสาทรัฐประชากิจ ได้ดำเนินการตามโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาเยาวชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่น ทาสีรั้ว และทาสีแท้งค์น้ำหลังอาคาร 1 โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมทีมงานฝ่ายบริหาร ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย นอกจากนั้นยังได้รับความอนุเคราะห์ อาหาร พร้อมเครื่องดื่ม จากท่านประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ อดีตท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และอดีตคุณครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้วอีกหลายท่าน ต้องขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
           เมื่อวันที่ 9-13 มีนาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการรับสมัครนักเรียนใหม่ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ตามนโยบายของ สพฐ. โดยมีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ให้การต้อนรับ และให้การบริการ อำนวยความสะดวก ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ภายใต้การกำกับดูแล ของนายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และทีมงานฝ่ายบริหาร.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
           เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัลในกิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน (กลุ่มนักเรียนเลขที่คู่) โดยได้รับเกียรติจาก นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครู และฝ่ายบริหาร ให้เกียรติร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 นั้น จัดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 มีการแข่งขัน Math Bingo และการทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ร่วมแสดงดนตรีสด ในงานประจำปี วัดปราสาทสิทธิ์ ปี 2565
           เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มอบหมายให้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มวิชาดนตรี นำนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนหลายท่าน เข้าร่วมแสดงดนตรีสด เพื่อช่วยงานประจำปีของวัดปราสาทสิทธิ์ ฝึกซ้อมโดย คุณครูนิพนธ์ ปุสสวงษ์ และคุณครูวิวรณ์ ยังกิจการ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก.

[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

แข่งขันทักษะภาษาจีน ปีการศึกษา 2564
           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดพิธีมอบรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน “走进龙的国度เปิดประตูสู่แดนมังกร” เนื่องในเทศกาลตรุษจีน2022年春节庆祝活动 จัดพิธีมอบรางวัลเป็น 2 วัน คือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับผู้เข้าแข่งขันเลขคี่ และ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับผู้เข้าแข่งขันเลขคู่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผอ.สมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และ คณะผู้บริหาร ซึ่งการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2565 มีการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน เช่น  การแข่งขันร้องเพลงจีน  การคัดลายมือจีน การวาดภาพระบายสี การถักเชือกจีนลายมงคล การออกแบบโปสเตอร์เทศกาลตรุษจีน  การจัดป้ายนิเทศวันตรุษจีน การประกวดชุดแต่งกายสไตล์จีน  และกิจกรรมอั่งเปาซองสุ่มจากผู้ใหญ่ใจดี พร้อมทั้งมอบของรางวัลกิจกรรมวันคริสต์มาส (รูปแบบออนไลน์)


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

สุ่มตรวจ ATK นักเรียน (กลุ่มเลขคี่)
           เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดให้มีการสุ่มตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยใช้ชุดตรวจแบบ ATK เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร ในการเปิดเรียนแบบ On-site ใช้วิธีสุ่มนักเรียน และคุณครู เข้ารับการตรวจ 20% โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และทีมงานฝ่ายบริหาร ให้การกำกับดูแล ผลการตรวจ "ไม่พบผู้ติดเชื้อ"


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่
           เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยมี นายปัญญา สุรสิงห์ไกรสร นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้าร่วมพิธีเปิดในกิจกรรมดังกล่าวด้วย


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ศึกษาดูงาน ร.ร.ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
       เมื่อวันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565 งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดโครงการศึกษาดูงาน การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำทีมงานฝ่ายบริหาร คณะทำงาน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางในการจัดทำข้อตกลงให้ถูกต้อง รวมถึงวิธีการจัดเก็บเอกสารและผลงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]


เปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม...)
   
 

ที่อยู่ : 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  70210
หมายเลขโทรศัพท์ : 032-248109    เว็บไซต์ : www.ppschool.ac.th     E-mail : ppschool2519@gmail.com
Webmaster : งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (โดย :: ครูสุธารัตน์ จำปาทิพย์)
-------------------------