กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 
       
 
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2545 2553
 
 
2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
 
       
 
3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
 
 
3.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553
 
 
3.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562
 
       
 
4.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 2547 
 
 
4.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 2547 แก้ไข 2551
 
 
4.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 2547 แก้ไข 2553
 
 
4.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 2547 แก้ไข 2562
 
       
 
5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 
 
6. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 2545
 
 
7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
 
 
8. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล