กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

         
   
นางจอมขวัญ ทองอยู่ยืด
ครู ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ)

   
   
นางสาวหทัยสรวง ตรีอุดม
ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสาวประรารักษ์ เทพนิมิตร
ครู ชำนาญการ
  นางสาวสุวิมล คำดี
ครู
   
   
   

นายอภิวัฒน์ จิตนิยม
ครูอัตราจ้าง

   

ชุดเครื่องแบบ กลับหน้าหลัก