กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

         
   
นางจอมขวัญ ทองอยู่ยืด
ครู ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ)

   
   
นางสาวหทัยสรวง ตรีอุดม
ครู ชำนาญการ
 

นายอภิวัฒน์ จิตนิยม
ครูอัตราจ้าง

  นางสาวสุวิมล คำดี
ครู
         

ชุดเครื่องแบบ กลับหน้าหลัก