กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

         
       
    นางสาวสุรีย์พร วัฒนธีระกรณ์
ครู ชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ)

   
   
นางกรรณิการ์ ศรีศิวนานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางสาวบุณยานุช จันทร์แพร่
ครู ชำนาญการ

  นายเติมศักดิ์ ศรีศิวนานนท์
ครู ชำนาญการ

   
นางสาวพวงเพ็ญ จันทร์แจ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางสาวภคภัค วรงศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางสาวผุสชา ขันธ์แก้ว
ครู ชำนาญการ

       
    นางสาวพิจิตรา วรรณศุภมงคล
ครูผู้ช่วย

   

ชุดเครื่องแบบ กลับหน้าหลัก