กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

         
       
    นางสาวผุสชา ขันธ์แก้ว
ครู ชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ)

   
   
นางกรรณิการ์ ศรีศิวนานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางสาวบุณยานุช จันทร์แพร่
ครู ชำนาญการ

  นายเติมศักดิ์ ศรีศิวนานนท์
ครู ชำนาญการ

   
นางสาวภคภัค วรงศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางสาวสุรีย์พร วัฒนธีระกรณ์
ครู ชำนาญการ

  นางสาวพิจิตรา วรรณศุภมงคล
ครู

       
    ว่าที่ ร.ต.หญิง พรรณฑิมาภรณ์ ไชโย
ครูผู้ช่วย

   

ชุดเครื่องแบบ กลับหน้าหลัก