กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

         
       
    นายนพรัตน์ น้อยหนู
ครู ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ)

   
   
นางสาวณัฐิกา วาดชลอ
ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางขนิษฐา แก้วทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางนฤมล อาจหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ

   
นางสาวพินิจดา ธรรมภพสุภา
ครู ชำนาญการพิเศษ

  นายธีรพงศ์ มีสัตย์
ครู ชำนาญการ

  นางสาวสุพัตรา โกมลมุสิก
ครู ชำนาญการพิเศษ


ชุดเครื่องแบบ กลับหน้าหลัก