กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

         
       
   

นางสาวิตรี เทพเกื้อ
ครู ชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ)
คลิกเข้าเว็บไซต์ของครู

   
   
นายสุนันท์ มีชะคะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
คลิกเข้าเว็บไซต์ของครู

  นายสุธารัตน์ จำปาทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
คลิกเข้าเว็บไซต์ของครู

  นายองอาจ วิจิตรวรกาญจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
คลิกเข้าเว็บไซต์ของครู

   
นางสาวสุภัสสรณ์ จิณญภัทรพงศ์
ครู ชำนาญการ
คลิกเข้าเว็บไซต์ของครู

  นางสาวสมศรี ตุ่นจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
คลิกเข้าเว็บไซต์ของครู

  นางสาวณัฐพร เอี่ยมหรุ่น
ครู ชำนาญการ
คลิกเข้าเว็บไซต์ของครู

     
นางสาวสุรีย์พร จิตรกิตติโชติ
ครู ชำนาญการ
คลิกเข้าเว็บไซต์ของครู
 

  นางสาวณัทวดี สินสุข
ครูผู้ช่วย
คลิกเข้าเว็บไซต์ของครู

ชุดเครื่องแบบ กลับหน้าหลัก